Sítě


Počítačová síť je souhrnné označení pro technické prostředky, které realizují spojení a výměnu informací mezi počítači. Umožňují tedy uživatelům komunikaci podle určitých pravidel, za účelem sdílení využívání společných zdrojů nebo výměny zpráv.

Z hlediska rozlohy můžeme sítě rozdělit na čtyři základní skupiny:

LAN - Local Area Network, lokální sítě. Spojují uzly v rámci jedné budovy nebo několika blízkých budov, vzdálenosti stovky metrů až km (při použití optiky). Nejčastěji je dnes používána technologie Ethernet.

MAN - Metropolitan Area Network, Metropolitní sítě. Propojují lokální sítě v městské zástavbě, slouží pro přenos dat, hlasu a obrazu. Spojuje vzdálenosti řádově jednotek až desítek km.

WAN - Wide Area Network - rozsáhlé sítě. Spojují LAN a MAN sítě s působností po celé zemi nebo kontinentu, na libovolné vzdálenosti.

PAN - Personal Area Network - osobní síť. Jedná se o velice malou počítačovou síť (například Bluetooth, IrDA), kterou člověk používá pro propojení jeho osobních elektronických zařízení, jakými jsou např. mobilní telefon, PDA, notebook apod.


Návrh

Síťová infrastruktura je nezbytná k tomu, aby zákazníci mohli své IT systémy využívat tak, jak skutečně potřebují. Usilujeme o to, aby navržená řešení nejen reflektovala koncepty obecného návrhu sítí, ale aby byla optimalizována z hlediska konkrétních potřeb a požadavků zákazníků a zajistila maximální provozní dostupnost síťové infrastruktury. Navrhované infrastruktury: LAN, MAN, WAN

Realizace

Provádíme veškeré práce od pokládky kabeláže, osazení zásuvek a patch panelů, montáže a kompletaci rozvaděče po zapojení a konfiguraci aktivních prvků. Zákazníkovi předáváme síť jako celek. Veškeré datové rozvody jsou přeměřeny a na vybudovanou síť je poskytnuta záruka.

Údržba a servis

Zákazníkům nabízíme komplexní správu formou outsourcingu, kdy přebereme veškerou zodpovědnost za chod sítě, serverů i klientských stanic. U nově budovaných sítí či serverů nabízíme klientovi tyto služby automaticky. Zabýváme se ale i správou stávajících sítí. Před převzetím sítě provádíme audit a zmapování současného stavu sítě a vybavení. V případě, že shledáme nedostatky (bezpečnostní či kapacitní), předložíme zákazníkovi návrh na jejich řešení.

Firemní intranety

Každý ve firmě by měl mít v každém okamžiku k dispozici informace nezbytné pro vytváření zisku a k zabezpečení chodu firmy. Vybudování firemního intranetu je v tomto směru jednoznačně nejjednodušším, a tedy i nejlevnějším řešením. Vybudováním intranetu se dosáhne úplné integrace firemní sítě. Stejně jako internet používá i intranet otevřené standardy a technologie postavené na IP protokolu a umožňuje tak sdílet informace a komunikovat i velmi rozdílným zařízením s odlišnými operačními systémy.

Elektronické systémy

Poskytujeme komplexní služby v oborech: docházkové systémy, přístupové systémy, zabezpečovací systémy, kamerové systémy, monitoring vozidel, atd.

Přihlášení do pošty